Information about a Facebook page:

Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina

x
Unregistered Wallflux
 
Register your Wallflux now:


Read more about registration here
2383 likes


Recent posts:
23 (2 days ago)
Thabbret il-mewt ta' Winston L. Zammit minn Tas-Sliema. Li huwa ricerkatur, storiku u kittieb, ghall-bosta snin kien ta' kontribut fil-ktieb annwali tal-Festa ta' San Guzepp tar-Rabat. Huwa hadem qrib il-Patrijiet Frangiskani gewwa l-Parrocca tal-Madonna Sacro Cour f'Tas-Sliema li taghHa kien devot. Kellu devozzjoninkbira lejn il-qaddis taghna San Guzepp.
Nhar it-Tnejn li gej tinghata l-ahhar tislima lil Winston fil-Parrocca Madonna Sacro Cour f'Tas-Sliem.

Aghtih O Mulej il-Mistrieh ta' dejjem.

Frank Zahra:

Niftakru jaghllimni fil-Liceo. RIP 1 (2 days ago)


Joyce Abela:

Rip (2 days ago)


Mary Muscat:

R.I.P. (2 days ago)


Joe Bugeja:

RIP Childhood memories. (2 days ago)


Emmanuel Darmanin:

RIP Gentleman! (2 days ago)


Pauline Harkins:

Rest in peace, one of my teachers. (2 days ago)


Raymond Mahoney:

ri p (2 days ago)


Katie Vassallo:

R.ip. (2 days ago)


Rose Thomas Tonna:

Rip (2 days ago)


Peter Bugeja:

Rest In Peace (2 days ago)


Mario Govus:

RIP Sur Zammit (2 days ago)


Monique Vella:

May his soul rest in peace. (1 day ago)
36 (1 week ago)
Festa ta' San Martin Bahrija

Nawguraw il-Festa t-Tajba lir-residenti kollha tal-Bahrija.

Nifirħu lkoll mal-Knisja f’din il-festa
ta’ San Martin, li llum is-Sid sejjaħlu
għall-ħlas ta’ dejjem, għax hu qdieh fis-sewwa
fil-għalqa tiegħu.

Kien bniedem ħajtu kollha magħqud m’Alla,
raġel ta’ l-għaqal, twajjeb, umli u mistħi,
għaraf jitrażżan u żamm ruħu safi,
fis-sliem u sieket.

Sikwit fuq qabru b’tama jersqu l-morda
u jħossu x’qawwa għandu quddiem Alla,
għax minn kull mard jeħlishom, u jroddilhom
mill-ġdid is-saħħa.

Għalhekk ninġabru llum u, b’qalb ferħana,
inroddu ġieħ lil isqof kbir u ħlejju,
sabiex bil-merti tiegħu nsibu dejjem
għajnuna f’waqtha.

Il-qawwa, s-setgħa, l-ġieħ, is-sebħ u l-għana
lit-Trinità Qaddisa, Alla wieħed,
li mit-tron għoli tas-smewwiet imexxi
lill-ħlejjaq kollha. Ammen.

George Dandies:

Amen (1 week ago)


Antonia Vassallo:

Happy feast to my granddaughter Martina (1 week ago)
48 (1 week ago)

Miguel Ciappara:

san guzepp jitlob ghal kullhadd❤️❤️❤️ (1 week ago)